ПАРТНЬОРИ
Политика за защита на личните данни

 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС
„Хирон 3000“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 103285737, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, 9009, ул. „Върба 13“, тел.: 052 511130; моб. тел.: 0894 694475 ; e-mail: hiron_3000@abv.bg
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„ Хирон 3000“ ЕООД
Ул.“ Върба“ №13
тел.: 052 511130; моб. тел.: 0894 694475
e-mail: hiron_3000@abv.bg

КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
За изпълнение на поръчка
Ние обработваме идентификационните Ви данни, за да Ви предоставим продуктите, които сте заявили. Обработката се извършва с цел:
• установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
• управление и изпълнение на заявки.
За изпълнение на нормативни задължения – получатели на лични данни извън фирмата

Ние обработваме данните Ви с цел да спазим задължения, които са предвидени в различни нормативни актове, например:
• за изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация в случай на поискване от Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на наказателно производство, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално правни нормативни актове.

СЪГЛАСИЕ
Вашите данни са предоставени от Вас съзнателно и по Ваша воля чрез натискане на бутона „Потвърждаване“ при финализиране на поръчката Ви, съгласно ОБЩИТЕ НИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. По този начин Вие давате своето информирано съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от „ХИРОН 3000“ ЕООД.
Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено като се свържете с нас на тел.: 052 511130; моб. тел.: 0894 694 475; e-mail: hiron_3000@abv .
В случай, че оттеглите съгласието си за обработка на лични данни, „ХИРОН 3000“ ЕООД няма да използва данните Ви и съответно поръчката Ви няма да бъде изпълнена.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.
КОГА ИЗТРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни след финализиране на Вашата поръчка, но не ги изтриваме преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните като: задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни; задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно производство.

КОГА И ЗАЩО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА
Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнението на тази цел. Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):
Лица, обработващи данни от името на „ХИРОН 3000“ ЕООД:
• пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи поръчаните от Вас стоки и необходимостта от удостоверяване на самоличността Ви при връчването им;
• лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
• органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
Лица, обработващи данните от свое име
• компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни.

ВАШИТЕ ПРАВА
Право на информация:
Вие имате право да поискате:
• информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
• съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
Право на корекция или заличаване:
В случай, че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
Право на възражение:
По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. При наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно, личните Ви данни не могат повече да бъдат обработвани;
Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
• обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
• сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп до исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТ WWW.HIRONBOOKS.COM
Уебсайтът WWW.HIRONBOOKS.COM се притежава и управлява от „ХИРОН 3000“ ЕООД. Ние уважаваме правото Ви на поверителност по отношение на личните Ви данни. С настоящия документ бихме искали да Ви информираме какъв тип информация обработваме и как я използваме. Моля, имайте предвид, че използването на този Уебсайт от Ваша страна подлежи също и на спазването на ОБЩИТЕ НИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ
В случай, че сте избрали да използвате предоставяните чрез електронния ни магазин услуги, е необходимо да предоставите някои лични данни, като например име, телефонен номер,e-mail и адрес за доставка. Събраната информация се използва от „ХИРОН 3000“ ЕООД единствено с цел обработване на подадените от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.
Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. Повече информация относно условията за ползване на уебсайта ни може да откриете ТУК.
В случай, че предоставите непоискани от „ХИРОН 3000“ ЕООД лични данни, по своя воля и преценка, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно „ХИРОН 3000“ ЕООД не носи отговорност за нея.
Ние прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Ние обработваме личните Ви данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
Данни за идентификация и контакт:
• собствено име и фамилия;
• телефон;
• адрес за контакт /доставка/;
• e-mail.
Получаваме личните Ви данни чрез електронната форма в Уебсайта, чрез която сте заявили Вашата поръчка. Обработваме личните Ви данни с цел изпълнение на Ваши заявки за покупка на продукти, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, според законите на Република България. Тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, ние не бихме могли да Ви предоставим поръчаната стока.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕЦА
„ХИРОН 3000“ ЕООД не събира съзнателно информация от деца (лица под 16г.) и не насочва сайта си към тази аудитория. В случаите, когато „ХИРОН 3000“ ЕООД научи, че разполага с данни за деца, те ще бъдат изтривани или анонимизирани веднага, щом научим за това.
ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате:
• право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „ХИРОН 3000“ ЕООД
• право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас на:
тел.: 052 511130; моб. тел.: 0894 694 475;
e-mail: hiron_3000@abv.bg


ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“
Използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ сайта на „ ХИРОН 3000“ ЕООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.
КАКВИ „БИСКВИТКИ“ СЕ ИЗПОЛЗВАТ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ?

Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
Постоянни „бисквитки“
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.
„Бисквитки“ на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, Google Analitics. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като „ХИРОН 3000“ ЕООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ?
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на www.hironbooks.com Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация..

ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ БЛОКИРАНЕ НА „БИСКВИТКИ“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузъри. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.
ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТРОЛА НА „БИСКВИТКИ“ В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ БРАУЗЪРИ
INTERNET EXPLORER
FIREFOX
CHROME
SAFARI
За настройка на „бисквитките“ от трети лица можете да използвате този уеб сайт:
HTTP://WWW.YOURONLINECHOICES.COM/BG/
Ако искате да откриете повече информация за „бисквитките“ и тяхната употребява, Ви препоръчваме следните линкове:
ALL ABOUT COOKIES
HTTP://WWW.YOURONLINECHOICES.COM/BG/


АКТУАЛНОСТ И ПРОМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ще публикуваме съобщение за направените промени в нашата интернет страница. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.
Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 23.05.2018г.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg